ข้อตกลงในการใช้งาน

การยอมรับข้อตกลง

เว็บไซต์ในกลุ่มของ www.chetak.com/th-th เป็นของ Chetak Technology Limited หรือ Bajaj Auto Limited รวมถึงการดูแลและควมคุมเว็บไซต์ดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CTL”, “BAL” หรือ “บริษัท” แล้วแต่กรณี) ผู้ใดที่เข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้ตระหนักถึงระดับในการมีส่วนร่วม ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้จะกำหนดเงื่อนไขที่จะมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “แพลตฟอร์ม”) และส่วนเนื้อหาอื่นๆที่เป็นแบบตอบโต้ได้ (interactive contents) ได้ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศไทย ณ ขณะที่เข้าถึง หรือใช้งานดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น หากผู้ใช้งานมิได้จงใจเข้าใช้งาน ให้นำเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆที่มีในประเทศหรือเขตอำนาจศาลของผู้ใช้งานนั้นมาใช้ 
click here

โปรดทราบว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปยังแอป/เว็บไซต์ โดเมน (domains) เว็บเพจ แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต (widgets) หรือบล็อกของบุคคลภายนอกซึ่ง ทางเราไม่สามารถควบคุมได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไซต์อื่นๆ”) ไซต์อื่นๆอาจมีข้อตกลงใน การใช้งานที่แยกต่างหากเพื่อเอาไว้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานไซต์อื่นๆเหล่านั้น การเข้าถึงของผู้ใช้งานไปยังไซต์อื่นๆดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของไซต์ อื่นๆนั้นด้วย หากข้อกำหนดในข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ขัดกับข้อตกลงในการใช้ งานของไซต์อื่นๆ ขอให้ยึดตามข้อตกลงในการใช้งานของไซต์อื่นๆ การเข้าถึงเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานต่อไปนี้ เช่นเดียวกับ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานต่อไปนี้ให้ ถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลใดๆที่อยู่ภายใน การเข้าถึงหรือใช้ งานเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตาม ทาง CTL/BAL จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมที่จะผูกพัน ตามข้อตกลงในการใช้งานนี้แล้ว หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ผู้ใช้งานโปรดยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ทันที

ในส่วนของเนื้อหานั้นให้รวมถึงและครอบคลุมเกินไปกว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ลิงก์ โฆษณาหรือรายการอื่นใดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต ฯลฯ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาใหม่ใดๆที่ได้มีการเพิ่มลงในเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงใน การใช้งานนี้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่มีการเพิ่มเนื้อหาดังกล่าว เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็น อย่างอื่น CTL/BAL อาจแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อข้อตกลงในการใช้ งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์เวอร์ชันที่ใหม่กว่าลงบนเว็บไซต์ ซึ่งจะมีผลทันทีหลัง การโพสต์ดังกล่าว ทาง CTL/BAL ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็น รายบุคคลซึ่งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากแต่เป็นความรับผิดชอบของผู้ ใช้งานที่จะต้องหมั่นตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ด้วยตนเอง ภายในขอบเขต ที่กว้างที่สุดของกฎหมายที่ให้ใช้บังคับ การเข้าถึงเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงในการใช้ งานฉบับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข 

อาจมีการรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล หรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการเข้าถึงหรือ ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการ รวบรวมข้อมูล ใช้งาน ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการประกาศไว้ให้ใช้กับเว็บไซต์ ณ วันที่เข้าถึงหรือใช้งาน โดยที่ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการใช้งานนี้ และผู้ใช้งานจะ ต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากจากข้อตกลงในการใช้งานนี้ หาก ต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CTL/BAL คลิกที่นี่ click here

โปรดทราบว่าเว็บไซต์เป็นเพียงเว็บไซต์ซึ่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ระหว่าง บริษัทและผู้ใช้งาน และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ บนเว็บไซต์จะไม่มีคุณสมบัติ (features) บริการ แอปพลิเคชัน และวิดเจ็ตใดๆ เสนอให้แก่ผู้ใช้งาน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้จากประเทศหรือเขต อำนาจศาลใดๆที่ปรากฎว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หากผู้ใช้งานเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากประเทศไทย ผู้ใช้งานจะ ต้องรับความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมายและจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อการกระทำดังกล่าวตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศหรือเขตอำนาจศาล ที่มีการเข้าถึงนั้น 

ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้มีให้ในลักษณะ “ตามสภาพ" (“as is”) และ “ตามที่มี” (“as available”) โดยปราศจากการรับประกันใดๆ และ CTL/BAL มิได้เป็นตัวแทนและรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งความ เหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความทันเวลา ความถูกต้อง ความ สมบูรณ์ หรือความเพียงพอของเนื้อหาที่ได้มีการแสดง ส่งต่อ หรือที่ถูกทำให้พร้อมใช้ งานบนเว็บไซต์ และตกลงว่าผู้ใช้งานได้อิงเนื้อหาจากเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้ความ เสี่ยงของตนเอง

CTL/BAL ปฏิเสธความรับผิดทั้งมวล ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายซึ่งความเสีย หาย ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ โดยบังเอิญ โดยการณ์พิเศษ โดยเป็นผลสืบเนื่อง หรือ ความเสียหายอันใดก็ตาม ไม่ว่าจะว่าความเสียหายนั้นจะมีพื้นฐานมาจากสัญญา การ ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้า ถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ทั้งนี้ยังรววมถึงและครอบคลุมเกินไปกว่าความเสีย หายจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเว็บไซต์ ความล่าช้า การไร้ความ สามารถหรือการระงับการดำเนินงานของเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่อเนื้อหา การจัดหาหรือความล้มเหลวในการให้ข้อมูล ฯลฯ

CTL/BAL ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา รวมถึง การรับประกันและเงื่อนไขโดยปริยายของความสามารถในการขาย ความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ สิทธิ์ในการครอบครอง และการไม่ละเมิดสิทธิ์ 

อาจมีเนื้อหาที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายบาง ราย CTL/BAL ปฏิเสธความเที่ยงตรง ความเป็นไป ความพร้อมใช้งาน ความสามารถ ในการขาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าว และขอประกาศ ณ ที่นี้ว่าผู้จัด จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายมิได้เป็นตัวแทน ผู้ร่วมงาน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า พนักงาน หรือตัวการของ CTL/BAL และ CTL/BAL ไม่รับรอง รับประกัน หรือมิได้เป็น ตัวแทนใดๆในนามของผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น 

ไม่ควรนำคำแนะนำที่ได้รับจากแพลตฟอร์มมาประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น เรื่องส่วนตัว กฎหมาย การค้าหรือการเงิน ผู้ใช้งานควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อขอรับคำแนะนำที่เข้าสถานการณ์ของตน
CTL/BAL ไม่รับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถ สร้างความเสียหายจากการเข้าถึงของผู้ใช้งาน CTL/BAL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสีย หายที่เกิดกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ CTL/BAL จะไม่รับประกันว่าผู้ใช้งานจะ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้ รับเนื่องมาจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันมือถือของบุคคลที่สามอ้างตัว ว่าเป็นเว็บไซต์และผู้ใช้งานได้นำข้อมูลของตนขึ้นสู่เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือ แอปพลิเคชันบนมือถือนั้น ทาง CTL/BAL ปฏิเสธความรับผิดใดๆจากความเสียหายที่ผู้ ใช้งานจะต้องพบจากการละเมิดซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานเอง หากการละเมิดซึ่งข้อมูลดัง กล่าวเกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันมือถือที่มิได้เป็นของหรือดำเนินการโดย CTL/BAL

ความยินยอมว่าด้วยอายุของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องอายุ อย่างไรก็ตามทาง CTL/BAL ได้สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้งานหรือการเข้า ถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากพบว่าผู้ใช้งานคนใดบิดเบือนหรือใช้เว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ในทางที่ผิด

การใช้งานที่เหมาะสมโดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานตกลงว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นระยะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับประกันว่าตนจะไม่เผยแพร่โค้ดที่เป็นอันตรายหรือใช้บอทกับ เว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของตน นั้นทันปัจจุบันและปราศจากไวรัส

คุ้กกี้

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเมื่อตนเข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจมีการจัดเก็บ ข้อมูลที่ไม่มีอันตรายบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆของ ผู้ใช้งาน ในรูปแบบของ “คุกกี้" ("cookie") หรือไฟล์ที่คล้ายกัน ไฟล์เหล่านี้จะให้ เว็บไซต์สามารถปรับแสดงข้อมูลให้สอดคล้องกับการตั้งค่าตามรายการหรือประวัติของ ผู้ใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมไฟล์ดังกล่าวบน คอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆของตนได้โดยการลบ บล็อก หรือแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบเมื่อไฟล์ดังกล่าวถูกจัดเก็บ ขอให้ผู้ใช้งานอิงกับคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของตน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดังกล่าว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขณะที่ CTL/BAL ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการจัดสรรให้เนื้อหาบน เว็บไซต์ให้มีความถูกต้องที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ทาง CTL/BAL ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือยานพาหนะ รายละเอียด ราคา รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆบน เว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ และทาง CTL/BA ไม่ต้องรับผิดในเรื่องดังกล่าว ส่วนของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะมี การจัดไว้ให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" เป็นพื้นฐาน โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และ ทาง CTL/BAL จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรการพิมพ์หรือ ภาพถ่าย ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อหรือเดินทางไปยังผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ เลือกด้วยตนเองโดยตรง เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บน เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอหรือการยอมรับ ในการทำธุรกรรมใดๆ สำหรับยานพาหนะหรือบริการ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และราย ละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์จะถูกจัดการตาม นโยบายของบริษัท CTL/BAL ภายใต้บทบัญญัติบังคับของกฎหมายไทยซึ่งอาจบังคับ ใช้กับเรื่องขัดแย้งและข้อพิพาท โดยมิให้กระทบกระเทือนกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทภาคบังคับ ตุลาการไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการกับข้อ พิพาทใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อตกลงในการใช้งานจะอยู่ภายใต้ขอบเขตและการตีความตามกฎหมายของ ประเทศไทย

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่เอาผิดกับ CTL/BAL, หุ้นส่วน, เจ้า หน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ที่ปรึกษา, ผู้ออกใบอนุญาต, ตัวแทน จากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดใดๆ (รวมถึงค่าทนายความและ ค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจาก (i) การเยี่ยมชมหรือการเข้าถึงหรือการใช้งาน เว็บไซต์ของตน (ii) การละเมิดข้อตกลง (iii) การละเมิดหรือการละเมิดโดยผู้ใช้งานราย อื่นที่มีบัญชีผู้ใช้กับ CTL/BAL (iv) การดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใดๆ ในนามของผู้ เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ผลิต ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรด้านลอจิสติกส์ ของ CTL/BAL ในการให้บริการ และ (v) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใด ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ CTL/BAL จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีถึงข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด หรือคำขอ และนอกเหนือจากข้อผูกมัดข้างต้นของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ CTL/BAL โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในแก้ต่างข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ความรับผิด

ผู้ใช้งานรับทราบและรับรองว่าตนกระทำการเข้าถึงเว็บไซต์โดยยอมรับความ เสี่ยงด้วยตนเองและได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการอ้างอิงเนื้อหาที่มีอยู่บน เว็บไซต์ CTL/BAL จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการรับรองหรือการรับประกันใดๆอัน เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ CTL/BAL มิได้ให้หรือกระทำการเป็นตัวแทน ประกัน หรือรับ ประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรับประกัน โดยนัยทั้งหมดภายใต้กฎหมายหรือสัญญาในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ CTL/BAL ขอปฏิเสธไว้ ณ ที่นี้ 

CTL/BAL ปฏิเสธความรับผิดใดๆอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวซึ่งความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ใช้งานได้รับจากผู้จำหน่ายซึ่ง เป็นบุคคลภายนอก และอันเกิดจากบริการจากบุคคลภายนอกใดๆที่ผู้ใช้งานสามารถ เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์หรือภายนอกเว็บไซต์ 

เหตุสุดวิสัย

ทั้ง CTL/BAL และผู้ใช้งานจะไม่ถูกพิจารณาว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานนี้ ตราบที่การการะทำตามหน้าที่นั้นถูกขัดขวางจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดขึ้นเนื่องจาก ข้อ กำหนดที่ออกโดยรัฐ ข้อบังคับที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานอื่นๆ สถานการณ์สงคราม ข้อจำกัดทางการค้าที่กำหนดโดยรัฐ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มิ เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความวุ่นวายในบ้านเมือง การวางระเบิด โรคระบาด ข้อจำกัดเกี่ยว กับการกักตัว การนัดหยุดงาน การปิดกิจการหรือโรงงาน หรือเหตุสุดวิสัยที่เห็นว่า สมควร ฯลฯ อันจะเป็นผลต่อความสามารถของ CTL/BAL หรือผู้ใช้งานในการปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ของตน ตามที่คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี้ 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัด

เว็บไซต์เหล่านี้ควบคุมและดำเนินการโดย CTL/BAL เนื้อหาและสาระทั้งหมดบน แพลตฟอร์มเหล่านี้ รวมไปถึงรูปภาพ รายละเอียดสินค้า รายละเอียดของตัวแทน จำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย ภาพประกอบ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ ได้รับการคุ้มครองภาย ใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ  เนื้อหาและสาระบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่านั้น มิใช่ เพื่อทางการค้า ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือสาระดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง รวมไปถึงทางอีเมลหรือวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และผู้ใช้งานจะต้องไม่ให้ ความช่วยเหลือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการดังกล่าว หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก CTL/BAL การกระทำอันเป็นการปรับเปลี่ยน เนื้อหาหรือสาระ การใช้เนื้อหาหรือสาระบนแพลตฟอร์มอื่นหรือในเครือข่าย คอมพิวเตอร์อื่น หรือการนำเนื้อหาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้ งานส่วนบุคคลอันมิใช่เชิงพาณิชย์ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมใดๆ และเป็นสิ่งต้องห้าม การใช้งาน ใดๆที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับค่าตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งอื่น ให้ถือว่าเป็นการ ใช้งานเชิงพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงส่วนนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องหมายการค้า ชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คู่ค้า และซัพพลายเออร์ที่ถูกกล่าวถึงใน เว็บไซต์ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของ CTL/BAL หรือตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย หุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ใช้งานจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงบน เว็บไซต์โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นๆ 

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่หรือเข้าถึงได้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครอง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื้อหาและลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้นเป็นของหรืออยู่ภายใต้การ ควบคุมโดย CTL/BAL หรือตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย หรือโดยซัพพลายเออร์ผู้ทำ เนื้อหาให้ตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาได้ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามกระทำการกับเนื้อหาซึ่งการ ใช้ ทำซ้ำ ออกอากาศ เผยแพร่ หรือส่งต่อ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูล และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆบนหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง เว็บไซต์นี้ และยึดถือประกาศดังกล่าวตามเนื้อหาที่มีนั้น คลิกที่นี่ click here
 

การใช้บังคับ

หากมีข้อกำหนดใดๆตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลอื่น ใดที่มีอำนาจในการพิพากษา ตัดสินให้เป็นโมฆะหรือมิสามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนด ดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกในขอบเขตที่กระทบเนื้อหาน้อยที่สุดและเพียงเท่าที่ จำเป็น และให้แทนที่ด้วยข้อกำหนดที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของข้อตกลงในการใช้งานนี้ ได้ดีที่สุดเพื่อให้ข้อตกลงในการใช้งานนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

□ โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์ข้างต้น