นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับ Chetak Technology Limited (บริษัทในเครือของ Bajaj Auto Limited)/Bajaj Auto Limited (ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยคำว่า “เรา/ทางเรา”, “พวก เรา”, “บริษัท”, “ของเรา”, “Chetak Technology Limited” หรือ “CTL”, “Bajaj Auto Limited” หรือ “BAL”) ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลมีความสำคัญมาเป็น อันดับแรกและทางเราให้ความสำคัญสูงสุดในการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ทางเราได้รวบรวมจากลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือผู้เยี่ยมชม (ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยคำว่า “ท่าน” “ของท่าน” “ลูกค้า” , “ผู้ใช้งาน”, “ผู้เยี่ยมชม” หรือ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ระบุไว้ต่อไปนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ให้ใช้กับแอปพลิเคชันมือถือ Chetak ของเรา (ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยคำว่า "แอป" หรือ "แอปพลิเคชัน") เว็บไซต์ - chetak.com และ bajajauto.com ช่องทางการซื้อออนไลน์ โดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องและ หน้าเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงโดยรวมหรือแยกแล้วแต่กรณี ว่า “เว็บไซต์” หรือ “แพลตฟอร์ม”)

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ โดเมน เว็บเพจ แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต (widgets) หรือบล็อกของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอื่นใด ซึ่งทางเราไม่อาจ ควบคุมได้ เช่น วิธีการจัดจำหน่ายยานพาหนะของ Chetak และการจัดการปัญหาจากข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยคำว่า “เว็บไซต์อื่น/เว็บไซต์อื่นๆ/ไซต์อื่น/ไซต์ อื่นๆ”) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะปรับใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยทางตรงและทาง อ้อมจากแพลตฟอร์มและ/หรือไซต์อื่นๆที่มีการแบ่งปันข้อมูลกับเรา ทางเราจะไม่รับผิด ชอบต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น 

หมายเหตุข้อควรระวังทั่วไป: 

 • ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคู่ไปกับข้อตกลงในการใช้งานแพลตฟอร์ม ของเรา (“ข้อตกลงในการใช้งาน”) เพื่อประโยชน์และการปกป้องสิทธิของท่านเอง ท่านควรอ่านและยอมรับเอกสารเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม 
 • ทางเราขอแจ้งท่านให้ทราบเป็นพิเศษว่าบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือควบคุม ข้อมูลที่บุคคลภายนอกอาจกระทำการรวบรวมขณะที่ท่านกำลังเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลภายนอกนี้มิได้อยู่ภายใต้นโยบายความ
  เป็นส่วนตัวนี้ 

1. บททั่วไป

1.1     การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มและให้ข้อมูลแก่ทางเราโดยสมัครใจ (ซึ่งข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนอันไม่เป็นส่วนตัว) ผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือไซต์อื่นแล้วแต่กรณี แสดงว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มิได้ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ของบุคคลภายนอกที่ให้บริการอยู่ โปรดรับทราบว่าหากท่านมิได้เห็นด้วยและยินยอม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะต้องไม่เข้าใช้งาน แพลตฟอร์มนี้ 

1.2    การใช้งานแพลตฟอร์มและการจัดการข้อมูลของท่านที่ได้รับการรวบรวมผ่าน แพลตฟอร์มของเราหรือไซต์อื่นๆที่มีการแบ่งปันข้อมูลกับเราจะอยู่ภายใต้นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ใช้บังคับร่วมกันกับนโยบาย ประกาศ แนวปฏิบัติ ข้อสงวนการ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่มีการเผยแพร่และส่งให้ท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมไว้ในที่นี้ โดยอ้างอิงถึงและให้ตีความเกินไปกว่าขอบเขตของข้อตกลงในการใช้งานและข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงที่มีการเพิ่มเติมเพื่อให้ทันปัจจุบัน การณ์เดียวกันอาจปรับใช้กับท่านใน ฐานะผู้ใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับท่านในลักษณะเดียวกับข้อตก ลงอื่นๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้กระทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัท/CTL 

1.3    ทางเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ท่านจำเป็นต้อง ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบ ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีที่ท่านยังคงใช้ แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันใดๆในส่วนของนโยบาย ความเป็นส่วนตัว การใช้งานแพลตฟอร์มและการจัดการข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วดังกล่าว

2. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแล้ว

ทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้หรือข้อมูลที่รวบรวมได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ในนโยบาย 

2.1 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. CTL/BAL จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยปราศจากการรับทราบและ ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจะมาจาก ความยินยอมของท่าน 
 2. ในการใช้แพลตฟอร์มของเรา ท่านจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“Thai PDPA") ("ข้อมูลส่วนบุคคล") กับเราและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เราจะขออนุญาตใน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆดังกล่าวจากท่าน (ให้รวมถึงและตีความให้ครอบคลุม เกินไปกว่า การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ การเข้าถึงไฟล์มีเดีย ฯลฯ) ท่านมีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเฉพาะเจาะจง และจำกัดตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านได้ตลอดเวลาบน แพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนิน การตามพันธกิจของเรา ซึ่งไม่เกิน 10 ปีหรือตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจมีการใช้ เกณฑ์พิจารณา “เป็นรายกรณี" ไป 
 3. ทางเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในขณะที่ท่านทำการลงทะเบียนและ สร้าง "บัญชี" ผ่านแพลตฟอร์ม (หากสามารถปรับใช้ได้ เช่น แอปฯ)  ข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจหมายรวมถึงรูปภาพของท่าน ชื่อ ID อีเมล หมายเลขติดต่อ ข้อมูลทางการเงินของ ท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน ให้รวมถึงและตีความให้ครอบคลุมเกินไปกว่า รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขตัวถังและเครื่องยนต์ และข้อมูลอื่นๆที่อาจจำเป็นเพื่อ ประกอบการสร้างบัญชี ตามที่ท่านจัดให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการให้ข้อมูลแก่ ท่านเอง 
 4. ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีขึ้นโดยใช้บัญชี/หนังสือรับรองจากบุคคลที่สาม ทางเรา อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามดังกล่าวตามนโยบายความเป็น ส่วนตัวของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทย ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ณ เวลาที่เข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมกับเว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน ข้อมูลใดๆของท่านที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเป็นอันเกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์ม และ/หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่บุคคลที่สามมีสิทธิ์ในการแบ่งปันกับทาง เรา โดยการสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีบุคคลที่สาม หมายความว่าท่านอนุญาตและให้ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ทางเราในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเก็บรักษาข้อมูลและ เนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 5. ข้อมูลตำแหน่งและยานพาหนะ: เพื่อเป็นการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ เฉพาะของยานพาหนะแก่ท่าน เรามีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลตำแหน่งของท่าน ซึ่ง รวมถึงและครอบคลุมไปกว่าตำแหน่งของยานพาหนะของท่านด้วย เราอาจได้รับข้อมูล เพิ่มเติมอันเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน ซึ่งรวมถึงและครอบคลุมไปกว่าประเภทของ ยานพาหนะ ผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของยานพาหนะ ข้อมูลแบตเตอรี่ ตำหนิของยาน พาหนะ หมายเลขประจำยานพาหนะ (vehicle identification number หรือ VIN) และ ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับยานพาหนะที่อาจจำเป็นสำหรับ CTL/BAL เพื่อให้สามารถจัดเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะใดๆของยานพาหนะได้ 
 6. สมุดโทรศัพท์ รายชื่อผู้ติดต่อ ตำแหน่งอุปกรณ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMS และ การโทร คลังเก็บข้อมูจากแอปอื่นๆในอุปกรณ์ ไมโครโฟน กล้อง และข้อมูลการใช้งาน:  เพื่อให้ทางเราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ ( เช่น บริการแผนที่, รายละเอียดการเดิน ทาง, GeoFence, การแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการโจรกรรม, การแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว ของยานพาหนะโดยที่มิได้รับอนุญาต, SMS ติดต่อกรณีฉุกเฉิน, บลูทูธสำหรับผู้ใช้งาน Android, เพลง, SMS และการจัดการการโทร ฯลฯ) เราอาจขออนุญาตในการเข้าถึง สมุดโทรศัพท์ของท่าน, รายชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่งอุปกรณ์, SMS และข้อมูลเกี่ยวกับการ โทร, คลังเก็บข้อมูลของแอปอื่นๆในอุปกรณ์, ไมโครโฟน, กล้อง และอุปกรณ์อื่นๆ หรือ ข้อมูลการใช้งาน แพลตฟอร์มของเรามีตัวเลือกในการ ‘ลบบัญชี' ให้แก่เจ้าของข้อมูล เมื่อทำการใช้ตัวเลือกนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งโดยเจ้าของข้อมูลจะถูกลบและนำออกจาก แพลตฟอร์ม 

2.2 การเก็บข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: 

a.    ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: CTL/BAL อาจรวบรวมข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วน บุคคล (“ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากท่านผ่านแพลตฟอร์มเมื่อท่านเข้าเยี่ยม ชมและ/หรือใช้งานแพลตฟอร์ม  ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใดๆที่ไม่ ได้เป็นการเปิดเผยตัวตนของท่านอย่างเจาะจง เช่น ข้อมูลเบราว์เซอร์ ที่อยู่ของ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (internet protocol address) ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ รายละเอียดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้ งานแพลตฟอร์ม , แท็กพิกเซล (pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน, ข้อมูลประชากร, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต่างของยานพาหนะและสียานพาหนะ ฯลฯ  แพลตฟอร์มของเรารวบรวมข้อมูลบางชนิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม แพลตฟอร์มและทำการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน คอมพิวเตอร์ (log files)  ทางเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับมือถือและ อุปกรณ์พกพาอื่นๆที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก ประเมิน และตรวจสอบการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน 

b.    คุกกี้ (Cookies): แพลตฟอร์มของเราอาจจัดเก็บข้อมูลบางชนิดไว้ในคอมพิวเตอร์ ของท่านในรูปแบบของ "คุกกี้" หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ แพลตฟอร์มสามารถปรับแต่งการนำเสนอให้สอดคล้องกับการตั้งค่ารายการหรือ ประวัติการเข้าชมของท่านได้ ทางเราอาจได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการซึ่งเป็น บุคคลภายนอกเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้น  เว็บเซิร์ฟเวอร์ อาจบันทึกข้อมูลผ่านคุกกี้ เช่น ที่อยู่ของ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน/พร็อกซี เซิร์ฟเวอร์ (proxy server) ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทของอุปกรณ์ ของท่าน ประเภทของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทของ เบราว์เซอร์ โดเมน และการตั้งค่าระบบอื่นๆ ชื่อของ ISP หรือผู้ให้บริการระบบ โทรศัพท์ของท่าน ฯลฯ  ทางเราใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้ งาน ผู้เยี่ยมชม ลูกค้า เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มของเรา ให้ดีขึ้น หากท่านรู้สึกไม่สบายใจกับการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ทางเราขอ แนะนำให้ท่านปิดการใช้งานนี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์บนเว็บไซต์หรือลบคุกกี้ สำหรับกรณีแอป  เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้เข้าชมควบคุมไฟล์ดังกล่าว ในคอมพิวเตอร์ของตนได้โดยการลบ บล็อก หรือแจ้งเตือนให้ผู้เข้าชมทราบเมื่อ ไฟล์ดังกล่าวถูกจัดเก็บ  สำหรับกรณีแอป อุปกรณ์โทรศัพท์ก็มีฟังก์ชันที่คล้ายคลึง กันในการลบ บล็อก แจ้งเตือน ฯลฯ  ท่านสามารถไปที่การตั้งค่าแอปในโทรศัพท์ มือถือของท่านและลบคุกกี้/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปได้ทุกเมื่อ  ขอให้ท่านศึกษาคำ แนะนำจากเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ของท่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานดัง กล่าว

3. การใช้งานข้อมูล 

3.1     ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ส่งผ่านทางแบบฟอร์มคำขอ แบบฟอร์มลง ทะเบียนออนไลน์ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเรา จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ตามส่วนนั้นๆในแพลตฟอร์มตามลำดับเท่านั้น  ข้อมูลดังกล่าวใดๆ อาจ มีการแบ่งปันกับผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือผู้ขายซึ่งบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผู้รับประกันภัย นักการเงิน ฯลฯ) ในกรณที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในส่วนของบริการจาก บุคคลภายนอกดังกล่าว  การที่ท่านตกลงที่จะเข้าร่วมแสดงถึงว่าท่านยินยอมให้มีการ แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับ อนุญาต  การให้รายละเอียดการติดต่อของท่านแก่เราผ่านแพลตฟอร์มของเรานั้นแสดง ถึงว่าท่านยินยอมที่จะรับการกระจายข่าวสารจากเราผ่านช่องทางอีเมล SMS โทรศัพท์ และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่ท่านได้ให้หรือยอมรับไว้ 

3.2     ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ท่านส่งผ่านแบบฟอร์มคำขอของทางเรา หรือแบบฟอร์ม ลงทะเบียนออนไลน์ หรือแบบฟอร์มใดๆบนแพลตฟอร์มของเรา หรือในรูปแบบฟอร์ม
อื่นใดที่ปรับใช้ได้ (เช่น แอป) ข้อมูลอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้จัด จำหน่าย หุ้นส่วน และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเรา  การที่ท่านตกลงที่จะเข้าร่วม แสดงถึงว่าท่านยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้จัด จำหน่าย หุ้นส่วน และตัวแทนจำหน่ายของเรา  ความยินยอมนี้เป็นแบบไม่บังคับและ เจ้าของข้อมูลสามารถสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเมื่อใดก็ได้  การให้รายละเอียดการ ติดต่อของท่านแก่เราผ่านแพลตฟอร์มของเรานั้นแสดงถึงว่าท่านยินยอมที่จะรับการกระ จายข่าวสารจากเราผ่านช่องทางอีเมล SMS โทรศัพท์ และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านได้ให้หรือยอมรับไว้  ทางเราขอยืนยันว่าการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

3.3     CTL/BAL จะไม่ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเจ้าของข้อมูลของแพลตฟอร์ม  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนทางแพลตฟอร์ม เช่น แบบสอบถามหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มร้องเรียน แบบฟอร์มข้อมูลการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา (Repair & Maintenance Information หรือ RMI) ฯลฯ จะได้ รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจากพันธมิตรของเรา ได้แก่  
Microsoft Azure Southeast Asia Data Center Servers และ AWS (Amazon Web Services) 

3.4     Microsoft Azure & AWS คือ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ชั้นนำ ซึ่งมีศูนย์ ข้อมูลที่สอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ “GDPR”) และตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของประเทศไทย และยังได้รับการรับรองความปลอดภัยที่ดีที่สุดในประเภทธุรกิจ เช่น SOC2 และ ISO27001 อีกทั้งยังให้บริการการเข้ารหัสเมื่อมีการส่งข้อมูลและเมื่อ ไม่ได้ใช้งานโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆจากผู้เยี่ยมชมของทางเรา  เราใช้ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากท่านเพื่อสร้างบัญชีให้ท่าน จัดหาเนื้อหาให้เหมาะแก่ท่าน สื่อสารกับท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรา และดำเนินการเมื่อมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตราย  เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (หากท่านได้ให้ ไว้) เพื่อติดต่อท่านเมื่อมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบของแพลตฟอร์ม หรือ เมื่อมีปัญหาระบบล่ม ปัญหาเกี่ยวกับบัญชี หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอื่นๆ 

3.5     ข้อเจาะจงเฉพาะแอป: ทางเราเองหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเรา อาจ ใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้หรือข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้งานแอปของท่านด้วยวิธีดังต่อ ไปนี้ ได้แก่: 

 1. เพื่อสร้างบัญชีของท่านและสนับสนุนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน 
 2. เพื่อช่วยให้ท่านเข้าถึงแอปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับ บัญชีของท่าน เพื่อแก้ไขข้อพิพาท เพื่อยืนยันตัวตนของท่านโดยให้แน่ใจว่าท่านมี สิทธิ์ในการใช้แอป 
 4. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในแอป 
 5. หากเป็นไปได้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่เราได้ทราบถึงการละเมิดความ ปลอดภัยในข้อมูลของท่าน และดำเนินการที่เหมาะสมอย่างสุดความสามารถของ เราในการแก้ไขปัญหาการละเมิดดังกล่าว 
 6. เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันและข้อบังคับทางกฎหมาย 
 7. เพื่อติดตามสถานะของยานพาหนะและบันทึกสถิติเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ตามที่ จำเป็นแก่ผู้ใช้งานเพื่อรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ เช่น สถานะการชาร์จ (State of Charge หรือ SoC), สถานะ ของสุขภาพแบตเตอรี่ (State of Health หรือ SoH) ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย อนุญาต 
 8. เพื่อดำเนินการในการ 'การรับรองแบตเตอรี่ว่าเป็นของแท้' หากปรับใช้ในกรณีของ ท่านได้ 

ในกรณีของการโอน/ขายยานพาหนะ ท่านต้องทำให้แน่ใจว่ายานพาหนะถูก

เคลื่อนย้ายไปยังผู้ซื้อแล้ว และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของยานพาหนะที่มีการ โอน/ขายนั้นจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ประเทศไทย  และท่านจะต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันซึ่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลง ทะเบียนขณะที่ท่านซื้อยานพาหนะจากผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย และรวมถึงเปลี่ยน หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้สำหรับสร้างบัญชีในแอปให้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของผู้ซื้อ ตามที่ปรากฎในแอปของทาง BAL และในเอกสารของผู้จัดจำหน่าย/ ตัวแทนจำหน่าย มิเช่นนั้น หากมีการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทาง กฎหมายจากผู้ซื้อที่ท่านได้ทำการขาย/โอนยานพาหนะให้ ภาระนั้นจะตกอยู่ในความรับ ผิดชอบของท่าน 

การจัดเก็บข้อมูล 

 1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและมีบัญชี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการ รักษาข้อมูลการรับรองความถูกต้อง (เช่น OTP) ที่ท่านได้รับขณะที่เข้าสู่ระบบไว้เป็น ความลับ การที่ท่านได้มีการนำส่งข้อมูลของท่านในแอพของเรา แสดงว่าท่านได้ยิน ยอมให้บริษัทสามารถจัดการข้อมูลของท่านได้ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 2. ท่านยอมรับโดยนัยซึ่งความปลอดภัยตามปกติวิสัยของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โทรคมนาคม เช่น ดาวเทียม ข้อมูลมือถือและเซลลูลาร์ รวมถึง Wi Fi อินเทอร์เน็ต และยอมรับว่าข้อมูลที่ถูกส่งผ่านทางสื่อโทรคมนาคมดังกล่าวนั้นไม่สามารถรับ ประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ท่านยอมความเสี่ยงในการใช้ งานแอปด้วยตัวเอง 
 3. ไม่ว่าจะกรณีใดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ ณ ที่อื่น บริษัทจะไม่รับผิด ชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ ให้ไว้หรือข้อมูลที่ท่านได้รวบรวมจากการใช้งานแอปของท่านเอง ทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อความและรูปภาพในแอปพลิเคชันเป็นทรัพย์สินของทางเรา หรือได้รับอนุญาต จากทางเรา หรือจากบริษัทในเครือ หรือโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับ อนุญาต และอยู่ภายใต้คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ใดๆ  ชื่อและโลโก้ของ Bajaj หรือ Chetak เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ BAL / CTL หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้า ชื่ออื่นๆ โลโก้ และเครื่องหมาย บริการ (Service Marks) ผู้ใดก็ตามไม่สามารถกระทำการแก้ไขได้ และห้ามนำไปใช้ ดาวน์โหลด คัดลอก หรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นเป็นการดาวน์โหลด คัดลอก หรือส่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วนในแอปพลิเคชัน  ณ ที่นี้ ไม่มีการ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ BAL/CTL หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคล ภายนอก นอกเหนือไปจากที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันและโดยข้อตกลงในการใช้งาน แพลตฟอร์มของเราด้วย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแพลตฟอร์มและมุ่งที่จะมอบประสบการณ์ ที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ผู้ใช้งาน และลูกค้าของแพลตฟอร์มของเรา เราได้ดำเนิน การวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเกี่ยวกับเนื้อหา ในส่วนของ เนื้อหาที่ผู้เข้าใช้ต้องการหรือได้ทำการดาวน์โหลด และจำนวนการเข้าชม  ข้อมูลที่ รวบรวมได้ในกระบวนการนี้จะถูกใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเท่านั้น ไม่ถูกนำไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น 

5. ลิงก์ไปยังไซต์อื่น 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใช้กับแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยัง ไซต์อื่น  เว็บไซต์อื่นๆอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองหรือนโยบายเฉพาะว่า ด้วยความเป็นส่วนตัว  ทางเราไม่รับรู้และไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหลักปฏิบัติของไซต์อื่นที่ท่านได้ทำการเข้าถึงโดยผ่านจากแพลตฟอร์มของเรา


หากท่านเลือกที่จะเข้าชม บุคคล ธุรกิจ หรือโฆษณาที่มีผู้ลงในไซต์อื่น โดย “คลิก ที่” (clicking on) ลิงก์ของบุคคลภายนอกผ่านจากแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะถูกต่อไป ยังไซต์อื่นของบุคคลภายนอกนั้น  การที่เรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคล ภายนอกหรือมีการนำเสนอโฆษณา มิได้เป็นการรับรอง อนุญาต หรือเป็นการแทนว่าเรา มีความเกี่ยวข้อกับบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้งยังมิได้เป็นการรับรองซึ่งนโยบายความเป็น ส่วนตัว ความปลอดภัยทางข้อมูล หรือแนวทางปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าว 

6. ความปลอดภัยของข้อมูล 

ทางเราได้มีการใช้การป้องกันตามสมควรตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปกป้องและ รักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงโดยที่ มิได้รับอนุญาต การสูญหาย การโจรกรรม การทำซ้ำ การใช้งาน การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายซึ่งข้อมูลของท่านที่เรามีไว้ในครอบครอง  เราได้ใช้หลักปฏิบัติและขั้น ตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยตามที่มีการ กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และกฎหมาย ไทยว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security)  ขณะที่เรามุมานะ ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความ ปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านได้ส่งมาให้เรา และท่านได้ยอมรับความเสี่ยงจากกระทำ การณ์ดังกล่าวด้วยตัวเอง     หากท่านอยู่ในประเทศไทย ขอให้ท่านรายงานการละเมิดความปลอดภัยมาทาง เราตามที่อยู่อีเมลนี้ อีเมล์: thanagorn.b@aapicobike.com  ที่อยู่: AAPICO Bike Company เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160 

7. ฟิชชิ่ง (Phishing) หรืออีเมล/SMS ปลอม 

หากท่านได้รับอีเมล/SMS ที่ดูเหมือนว่าส่งมาจาก CTL/BAL เพื่อขอข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต การเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่าน) หรือขอให้ท่าน ตรวจสอบหรือยืนยันบัญชีของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆโดยคลิกเข้าไปผ่านทาง อีเมล/SMS นั้น ให้ท่านสงสัยไว้ก่อนว่า อีเมล/SMS ดังกล่าวน่าจะถูกส่งมาจากบุคคลที่ พยายามเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ทางเราไม่มีการขอข้อมูล ประเภทนี้จากท่านผ่านอีเมล/SMS โปรดอย่าให้ข้อมูลของท่านหรือคลิกที่ลิงค์ หากท่าน พบกรณีสงสัย ท่านสามารถติดต่อเราในประเทศไทยได้ที่ อีเมล์: thanagorn.b@aapicobike.com  ที่อยู่: AAPICO Bike Company เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160 

8. การปรับปรุง “นโยบายความเป็นส่วนตัว" 

CTL/ BAL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นี้ได้ทุกเมื่อ  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการลง 'วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง' กำกับไว้เพื่ออ้างอิงและให้มีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์เวอร์ชันที่ มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม  หากท่านต้องการอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดไปที่แพลตฟอร์มของเราเพื่อดูนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเราได้ทุกเมื่อ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

CTL/ BAL อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสุจริตตามความจำเป็นดังนี้: 

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเมื่อกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับกำหนดให้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล หรือเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆที่มีอำนาจ 
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือดำเนินการตาม คำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา 
 • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายหรือ IPR หรือทรัพย์สินอื่นๆของ CTL/BAL 
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม 
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มหรือสาธารณะ และ 
 • เพื่อปกป้องจากความรับผิดทางกฎหมายใดๆ 

10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตามที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องได้รับรู้ถึงสิทธิ์ของตน รวมถึง 

 • สิทธิ์ในการขอเข้าถึงและคัดลอก 
 • สิทธิ์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกใช้งานหรือเปิดเผยได้โดย อัตโนมัติ 
 • สิทธิ์ในการขอแก้ไข เพิ่ม และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บรวบรวมเมื่อใดก็ได้ได้โดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากท่าน 
 • สิทธิ์ในการขอให้ทางเราระงับการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามการ บังคับคดีภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และ 
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่สามารถ บังคับใช้ได้ หากทางเรา รวมถึงพนักงานของเรา หรือผู้รับจ้างอิสระได้ทำการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 

ภายใต้บทบัญญัติบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งอาจนำมาบังคับใช้กับประเด็นและ ข้อพิพาท โดยมิให้กระทบต่อกระบวนการการประนอมข้อพิพาท ให้ศาลไทยมีเขต อำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกกรณีที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ หรือเกิดขึ้น โดยบังเอิญจากการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา  โดยประการฉะนี้ ท่านยอมรับเขต อำนาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว (และศาลอื่นที่เหมาะสมต่อไป) และสละสิทธิ์โดยไม่ สามารถเพิกถอนได้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ตามขอบเขตสูงสุดที่ กฎหมายไทยอนุญาต ในเขตอำนาจศาลอื่นใดซึ่งอาจใช้บังคับกับประเด็นและข้อพิพาท โดยมิให้กระทบต่อการระงับข้อพิพาทที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงในใช้งานและขั้นตอน การประนีประนอมตามบังคับ การคัดค้านใด ๆ ที่ท่านอาจมี ณ ปัจจุบันหรือต่อจากนี้ให้ เป็นไปภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย 
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ท่านยอมรับเขตอำนาจศาลและ สถานที่พิจารณาคดีของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก และเกี่ยวเนื่องกับการใช้แพลตฟอร์ม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายตามเขตอำนาจศาล ใดๆจะอนุญาตซึ่งอาจมีผลใช้บังคับกับประเด็นและข้อพิพาทโดยไม่กระทบต่อขั้นตอน การประนีประนอมบังคับ  ไม่อนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์มในเขตอำนาจศาลใดๆที่ไม่ ยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ ให้รวมถึงย่อหน้านี้และครอบคลุมเกินไปกว่าความใน ย่อหน้านี้ด้วย 

12. การติดต่อ

ตามที่ท่านอาจทราบแล้วเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเรื่องความเป็นส่วนตัวของ ยุโรปที่เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับการป้องกันข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ "GDPR") และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ประเทศไทย ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  ทาง CTL/BAL เข้าใจถึงความต้องการของผู้ ใช้งานที่มีความต้องการที่จะติดต่อเราในกรณีที่ต้องการรายงานการละเมิดความปลอด ภัยใดๆที่ได้พบเจอ
หากท่านต้องการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดการข้อมูลส่วน บุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ขอให้ท่านส่งอีเมลหาเราที่ 
[thanagorn.b@aapicobike.com ที่อยู่: AAPICO Bike Company เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160] ข้อมูลติดต่อดังกล่าวเป็นข้อมูลติดต่อของเราในประเทศไทย หลัง จากได้รับสารของท่านเราจะทำการติดต่อกลับหากมีความจำเป็นหลังจากที่มีการ วิเคราะห์ข้อมูลและดำเดินการแล้ว

□ กรุณาทำเครื่องหมายในช่องนี้หากท่านยอมรับข้อกำหนดข้างต้นว่าด้วยนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม